Garantie op reparaties

U krijgt na een reparatie drie maanden garantie op gebruikte onderdelen en arbeidsloon. Met betrekking tot garantie hanteren wij de volgende voorwaarden:

Garantievoorwaarden

Geen garantie mogelijk, zowel bij aankoop als reparatie:

  • Als er wijzigingen aan het artikel of apparaat door afnemer of derden aangebracht zijn.
  • Als er sprake is van gebreken ten gevolge van foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgens de gebruiksaanwijzing te werk gaan, verkeerd aansluiten, laten vallen enz.
  • Ingeval van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  • Bij van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, schade door instromend water of schade door huisdieren
  • Zichtbare schade kan onder geen beding onder garantie vallen, ongeacht de oorzaak van deze schade.
  • Ook is geen garantie mogelijk als u Car Audio Reparatie V.O.F. niet gelegenheid en plaats geeft voor onderzoek en herstel van de klacht. 

C.A.R. behoudt zich het recht voor voorrijkosten tegen de op dat moment geldende tarieven te berekenen indien het apparaat moet worden opgehaald.
Dit is alleen mogelijk binnen de regio waarin wij normaal voorrijden. Zie ook bij “retourzendingen”

Voorrijkosten, vrachtkosten en verzendkosten vallen niet onder de garantie.

Klachtenomschrijving

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de reparatiebon zijn omschreven.
Om er zeker van te zijn dat de klachtenomschrijving klopt, kunt u die schriftelijk bij uw apparaat voegen

Prijs

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

De klant heeft recht op een prijsopgave als de reparatie duurder wordt dan de op de bladzijde “tarieven” genoemde grenzen. Onderzoekskosten worden alleen berekend indien er niet akkoord gegaan wordt met de prijsopgave of als apparaat niet te herstellen is, maar client het apparaat wel terug wil.

Kwaliteit

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

Het is bij ons standaard, de vervangen onderdelen voor zover mogelijk bij te leveren.

Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en van vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Aanvulling C.A.R.: Deze aansprakelijheid kan nooit de waarde van het apparaat op de dag dat het ter reparatie werd aangeboden, te boven gaan. Vervolgschade zowel materieel, financieel als psychisch wordt hierbij uitdrukkelijk van de aansprakelijkheid uitgesloten.

Garantie:

De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel I terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

– Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht

– Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

– Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.

– Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

De artikelnummers in bovenstaand gedeelte refereren aan de UNETO-voorwaarden, die van toepassing zijn.

Alle apparaten worden in eigen technische dienst gerepareerd. Mocht het toch nodig zijn een apparaat op te sturen naar de importeur of een extern deskundige, dan wordt daarvoor vooraf toestemming aan de eigenaar gevraagd.

Reparatie geschiedt dan onder voorwaarden van deze extern deskundige. U dient er rekening mee te houden dat de prijsopgave grenzen anders zijn en dat alle kosten aan u worden doorberekend. Sommige technische diensten sturen de apparaten altijd onder rembours terug: in deze gevallen kan het apparaat niet worden afgestaan om onderzoekskosten te voorkomen.

Garantie op aankopen gebruikte apparaten

Op alle gebruikte apparaten vanaf € 75,- krijgt u 3 maanden garantie.

Garantie geldt met uitzondering van bovenaan deze pagina genoemde redenen.

In eerste instantie zullen proberen uw aankoop te repareren. Als dat niet lukt kunt u het apparaat voor een ander geljkwaardig toestel te ruilen. Als dat niet lukt, krijgt u uw geld terug.

Garantie op aankopen nieuwe apparaten

Bij aankoop van nieuwe apparaten geldt de garantie-termijn van de fabrikant of importeur.

U kunt uw apparaat met bijgesloten aankoopbon desgewenst rechtstreeks naar een service-punt van betrokken fabrikant of importeur brengen of sturen.

Bij zichtbare schade, of indien een van de regels bovenaan de bladzijde met betrekking tot uitsluiten van garantie van toepassing is, is geen garantie mogelijk. Indien het apparaat net buiten de garantie-periode defect raakt, is vaak wel coulance mogelijk: de klant betaalt dan een deel van wat de reparatie werkelijk zou kosten, in andere gevallen krijgt de klant een moderner apparaat tegen bijbetaling aangeboden. E.e.a. ter beoordeling van de fabrikant.

Indien u een bij ons aangeschaft toestel met garantieclaim terug brengt, wordt door Car Audio Reparatie V.O.F beoordeeld of het in eigen technische dienst, dan wel in het service-punt van de importeur/fabrikant behandeld wordt. In eerste instantie zal steeds worden geprobeert het apparaat te repareren, indien dit niet lukt wordt ernaar gestreeft het apparaat om te ruilen voor een goed werkend exemplaar.

Leveringsvoorwaarden

Levering geschiedt na betaling doormiddel van overboeking, pin of contant in de technische dienst. 

Bij betaling via pin of contant rekenen wij een toeslag van 4% administratiekosten.

Bestellen van onderdelen via e-mail is mogelijk tegen betaling vooraf, of onder rembours. Levering uitsluitend binnen Nederland.

Afhalen van onderdelen in de technische dienst is mogelijk. Als we onderdelen speciaal voor u moeten bestellen, kan dat uitsluitend tegen vooruitbetaling. Uiteraard brengen wij bij afhalen geen verzendkosten in rekening.

Bedrijven

Met bedrijven worden aparte afspraken gemaakt, indien ze langer dan een jaar klant zijn .

Deze afspraken omvatten ondermeer betaling op (maand/verzamel)-rekening, voorrijkosten bij ophalen partijen te repareren apparaten, afwijkende prijsopgavegrenzen c.q onderzoekskosten. Bedrijven kunnen hierover contact met ons opnemen.

Bevoegde rechtbanken

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken in de regio Dordrecht bevoegd.